وبلاگ

آموزش و تجربه

یادگیری پایه و اساس توسعه فردی ، خانوادگی و تجاری است. این یادگیری باید مستمر باشد و بدون شک هیچ فردی، در هیچ دوره ای از زندگی بی نیاز از آموختن نیست. حتی حس بی نیازی در این زمینه، سرنوشتی جز “نیستی” و حذف شدن از گردونه کسب وکار درپی ندارد.

(Visited 23 times, 1 visits today)